10 Websites tự học tiếng Anh miễn phí

10 Websites tự học tiếng Anh miễn phí hiệu quả tại nhà cho mọi lứa tuổi và trình độ: http://easyworldofenglish.com/ http://www.manythings.org/ http://www.cdlponline.org/ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ http://a4esl.org/ http://www.abcya.com/ http://www.tv411.org/ http://www.gcflearnfree.org/everydaylife http://www.languageguide.org/english/ http://elt.oup.com/learning_resources/… Chúc…

TỰ HỌC TIẾNG PHÁP ONLINE (P1)

CÁC KHÓA HỌC MIỄN PHÍ 🔹 Duolingo: https://www.duolingo.com/course/fr/en/Learn-French-Online… 🔹 Memrise: https://www.memrise.com/course/1098357/french-1/… 🔹 Busuu: https://www.busuu.com/en… 🔹 Polly Lingual: https://pollylingu.al/fr/en/courses/1… 🔹 FSI Language Courses:http://www.fsi-language-courses.net/fsi-french-language-c…/… 🔹 LingoHut: https://www.lingohut.com/…/b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BF…  CÁC NGUỒN HỌC TIẾNG PHÁP…